Klachtenregeling

Wat als er sprake is van ontevredenheid? Een informele klacht:
Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of diensten door ons.
• Als het de zorg betreft bespreekt u dit bij voorkeur eerst met uw kraamverzorgende.
Als u dit lastig vindt kunt u, wanneer wij contact met u opnemen om de zorg tot dan toe te evalueren , uw onvrede bespreekbaar maken.

Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met ons en uw onvrede kenbaar maken. Dit kunt u per e-mail sturen naar ons algemene e-mailadres met als onderwerp "Klacht".
De leidinggevende van de kraamverzorger zal uw klacht oppakken en ook contact met u opnemen voor verdere toelichting.

• U kunt ook ontevreden zijn over een van de andere diensten van Kraamzorg Dunya.
Uw informele klacht legt u dan neer bij het management van Kraamzorg Dunya.

Een informele klacht kan zowel mondeling als schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Hierna wordt door Kraamzorg Dunya de klachtenregeling met u besproken.

Formele klacht

Formele klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. U dient deze klacht via de mail.
De klachtenfunctionaris van Kraamzorg Dunya zal dan binnen 2 werkdagen ontvangst van uw klacht bevestigen en binnen 5 werkdagen de klacht oppakken.

Klachtencommissie Bo geboortezorg

Wanneer de klachtenafhandeling van Kraamzorg Dunya u niet tevreden stelt, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van BO Geboortezorg. Dat is een klachtenfunctionaris van de branche vereniging van Kraamorganisaties.
Deze treedt onafhankelijk op namens Kraamzorg Dunya en is belast met de opvang van klachten van cliënten, in dit geval die van u.
U kunt in uiterste geval de klachtenfunctionaris ook direct vragen u te assisteren bij het indienen van een klacht.
Het e-mailadres van de klachtenfunctionaris is klachtenfunctionaris@bogeboortezorg.nl

Hoe werkt het als uw klacht behandeld gaat worden door de klachtenfunctionaris?
De klachtenfunctionaris zal met beide partijen het gesprek aangaan, dus zowel met u als cliënt als Kraamzorg Dunya.

De klachtenfunctionaris
• Is onafhankelijk
• Gaat uit van feiten
• Onderzoekt de klacht zorgvuldig
• Houdt u en de kraamzorgorganisatie op de hoogte van de voortgang
• Streeft bij voorkeur naar een oplossing die voor beiden bevredigend is,


Afhandeling klachten

Bij de afhandeling van informele klachten wordt er in gesprek tussen Kraamzorg Dunya en u als cliënt toegewerkt naar een oplossing en worden er binnen de organisatie stappen genomen om herhaling van de klacht te voorkomen.
Bij formele klachten ontvangt u uiterlijk binnen zes weken een schriftelijke mededeling van de kraamzorgorganisatie waarin

• met redenen is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek naar de klacht heeft geleid.
• is aangegeven welke beslissingen er zijn genomen.
• is aangegeven binnen welke termijn eventuele maatregelen gerealiseerd worden.

Geschillencommissie

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de formele klacht en u gaat niet akkoord dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kan door u worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
De geschillencommissie volgt bij de behandeling haar eigen regeling.
Kraamzorg Dunya is zowel lid van Bo Geboortezorg als de geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.
Meer informatie kunt u vinden op de website
www.geschillencommissiezorg.nl